تهویه بام در نمایشگاه بین المللی تاسیسات 2020تهویه بام در نمایشگاه بین المللی تاسیسات 2020تهویه بام در نمایشگاه بین المللی تاسیسات 2020تهویه بام در نمایشگاه بین المللی تاسیسات 2020تهویه بام در نمایشگاه بین المللی تاسیسات 2020تهویه بام در نمایشگاه بین المللی تاسیسات 2020تهویه بام در نمایشگاه بین المللی تاسیسات 2020تهویه بام در نمایشگاه بین المللی تاسیسات 2020تهویه بام در نمایشگاه بین المللی تاسیسات 2020تهویه بام در نمایشگاه بین المللی تاسیسات 2020تهویه بام در نمایشگاه بین المللی تاسیسات 2020تهویه بام در نمایشگاه بین المللی تاسیسات 2020تهویه بام در نمایشگاه بین المللی تاسیسات 2020تهویه بام در نمایشگاه بین المللی تاسیسات 2020

تهویه بام در نمایشگاه بین المللی تاسیسات 2020 که در نیمه دوم سال در تهران برگزار شد حضور بهم رسانید. در این نمایشگاه بهترین شرکت های ارائه کننده محصولات و خدمات تاسیساتی گردهم آمده بودند و با نمایندگان و شرکتهای خارجی به تبادل نظر نشستند.

تهویه بام ارائه دهنده برترین تجهیزات تهویه مطبوع